Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van wellnessworldhelmond, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5705 DB Generaal Robertsstraat 4a te Helmond, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Eindhoven.

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en of uitvoering van werkzaamheden c.q. het verrichten van diensten door wellnessworldhelmond gevestigd te Helmond, hierna te noemen wellnessworldhelmond, aangegaan.
1b. De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van wellnessworldhelmond. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met wellnessworldhelmond te sluiten overeenkomsten.
1c. Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van wellnessworldhelmond afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Definitie
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de overeenkomst is aangegaan of in wiens opdracht is gehandeld.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
3a. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van wellnessworldhelmond zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld;
3b. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door wellnessworldhelmond van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat wellnessworldhelmond tot uitvoering van de aan haar verleende opdracht is overgegaan overeenkomstig de order, is tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen.
3c. Indien een overeenkomst tot stand komt tussen wellnessworldhelmond en twee of meer opdrachtgevers, dan zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
3d. wellnessworldhelmond is niet aansprakelijk voor fouten, onduidelijkheden of afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., die in aanbiedingen, advertenties, catalogi, circulaires of anderszins voorkomen. Afwijkingen geven de opdrachtgever niet het recht betaling van goederen te weigeren of enige vergoeding van wellnessworldhelmond te verlangen.

Artikel 4: Prijzen
4a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen geldt de prijs overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door wellnessworldhelmond aangegeven tarief.
4b. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van de hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, wijzigingen hebben ondergaan, is wellnessworldhelmond gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
4c. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever.
4d. Terzake van de uitgevoerde opdracht wordt door wellnessworldhelmond op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving van de specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties;
4e. Alle prijzen zijn exclusief vervoerskosten, omzetbelasting (BTW), en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 5: Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan wellnessworldhelmond alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van wellnessworldhelmond op vergoeding wegens winstderving, zomede de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6: Levering en leveringstermijnen
6a. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor wellnessworldhelmond zijn om de goederen te leveren en/of de werkzaamheden uit te voeren. Overschrijdingen van de leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.
6b. Overschrijding van een leveringstermijn die niet aan wellnessworldhelmond kan worden toegerekend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6c. Indien de opdrachtgever de goederen voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden deze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden.
6d. Levering geschiedt steeds "af magazijn", alwaar de goederen zijn opgeslagen. Het risico gaat derhalve op de opdrachtgever over op het moment dat de goederen het magazijn verlaten. Dit geldt ook, indien wellnessworldhelmond op zich heeft genomen de goederen elders af te leveren.
6e wellnessworldhelmond is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ontstaan door of in verband met het transport en het afleveren door of namens wellnessworldhelmond.
6f wellnessworldhelmond behoudt zich het recht voor om goederen onder rembours te leveren.

Artikel 7: Reclame
7a. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de goederen c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan wellnessworldhelmond terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering wellnessworldhelmond schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd c.q. het werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
7b. Opdrachtgever is gehouden aan te tonen dat de goederen c.q. werkzaamheden waarover hij zich beklaagt de door wellnessworldhelmond geleverde goederen c.q. de door wellnessworldhelmond uitgevoerde werkzaamheden betreffen.
7c wellnessworldhelmond dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij de geleverde goederen kosteloos vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand, dan wel zorgdragen voor een adequate oplossing in overleg met de opdrachtgever, welke nimmer kan leiden tot een verdere aansprakelijkheid dan tot het bedrag van de factuurwaarde. wellnessworldhelmond is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.

7d. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 8: Betalingen
8a. Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening uit welke hoofde dan ook. wellnessworldhelmond behoudt zich het recht voor om uitsluitend tegen contante betaling te leveren of om voor aflevering, montage of oplevering gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van wellnessworldhelmond
8b. Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.
8c. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn.
8d. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is wellnessworldhelmond gerechtigd haar vordering zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het totaal verschuldigde bedrag, alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten, een en ander met een minimum van 250,00 per incassodossier. Uit het enkele feit dat wellnessworldhelmond zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
8e. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk bij wellnessworldhelmond schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, dan wordt de opdrachtgever geacht met die factuur en/of overzichtsnota akkoord te gaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9a. Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen, waaronder tevens begrepen onderdelen en overige materialen, blijven eigendom van wellnessworldhelmond totdat al hetgeen wellnessworldhelmond van de opdrachtgever te vorderen heeft (waaronder mede begrepen rente en kosten), is voldaan.
9b. De opdrachtgever is niet bevoegd over de goederen op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de producten, voordat volledige betaling als hiervoor bedoeld aan wellnessworldhelmond heeft plaatsgevonden. De goederen mogen derhalve in geen geval worden vervreemd, noch worden beleend of in pand worden gegeven of op welke wijze dan ook of op welke titel uit het bedrijf c.q. de macht van de opdrachtgever worden gebracht, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover wellnessworldhelmond heeft voldaan.
9c. Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens wellnessworldhelmond en voorts in geval van ontbinding van de overeenkomst uit welke hoofde dan ook, zal wellnessworldhelmond gerechtigd zijn alle goederen, waarop het voorgaande eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, alsmede de goederen, indien deze aan een ander goed zijn bevestigd, op eerste vordering te demonteren en terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan wellnessworldhelmond te retourneren, alles onverminderd het recht van wellnessworldhelmond op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen.
9d. De opdrachtgever is verplicht wellnessworldhelmond per omgaande te informeren, indien derden mogelijk beslag willen (laten) leggen of reeds hebben gelegd op de door wellnessworldhelmond geleverde goederen.

Artikel 10: Retentierecht
Onverminderd het wettelijk retentierecht is wellnessworldhelmond gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen wellnessworldhelmond uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft wellnessworldhelmond ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11a. wellnessworldhelmond is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en rente die ontstaan als direct of indirect gevolg van onder andere:
1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld;
3. Onoordeelkundig gebruik van de door wellnessworldhelmond geleverde goederen;
4. Het verstrekken door opdrachtgever van onvolledige c.q. onjuiste informatie.
11b. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van wellnessworldhelmond in de nakoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever wellnessworldhelmond in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is wellnessworldhelmond nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
11b wellnessworldhelmond is slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet, grove schuld of grove nalatigheid van wellnessworldhelmond.
11c. Elke aansprakelijkheid van wellnessworldhelmond voor bedrijfsschade of welke indirecte schade dan ook, waaronder uitdrukkelijk begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of het verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
11d. De totale aansprakelijkheid van wellnessworldhelmond is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste bedrag van de twee volgende bedragen:
a. het totale bedrag van de onder de desbetreffende overeenkomst door wellnessworldhelmond aan de opdrachtgever gefactureerde c.q. te factureren bedragen exclusief BTW;
b. een bedrag van 10.000,00.
11e. wellnessworldhelmond is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van goederen van opdrachtgever of derden, die wellnessworldhelmond onder zich heeft.
11f. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12: Garantie
12a. Ter zake van de door wellnessworldhelmond geleverde goederen respectievelijk het door wellnessworldhelmond opgeleverde werk zijn slechts garantiebepalingen van toepassing indien en voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk met wellnessworldhelmond zijn overeengekomen;
12b. De door wellnessworldhelmond geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die wellnessworldhelmond zelf heeft verkregen van degenen van wie zij de desbetreffende goederen heeft betrokken. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelgarantie gelden derhalve slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
12c. Alle aanspraken op eventuele garantie vervallen wanneer de opdrachtgever zelf of middels derden, zonder toestemming van wellnessworldhelmond, reparaties c.q. wijzigingen verricht respectievelijk laat verrichten met betrekking tot de geleverde goederen en/of het geleverde werk.

Artikel 13: opschorting en ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met wellnessworldhelmond gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft wellnessworldhelmond het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze zonder dat wellnessworldhelmond tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke wellnessworldhelmond ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 14: Reparatie- en montagewerkzaamheden
14a. Reparatie- en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij wellnessworldhelmond geldende tarieven.
14b wellnessworldhelmond is gerechtigd, ongeacht haar retentierecht, bij reparaties en/of montages van grotere omvang dan 500 euro van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.
14c. Het met de reparatie- en montagewerkzaamheden belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door wellnessworldhelmond geleverde materiaal dat bij de opdracht was inbegrepen.
14d. Wanneer de reparatie- en montagewerkzaamheden buiten haar schuld om worden vertraagd is wellnessworldhelmond gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Deze kosten zullen op eerste verzoek daartoe door wellnessworldhelmond, door de opdrachtgever worden betaald.
14e. Indien na uitvoering van de aan wellnessworldhelmond opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het desbetreffende object niet binnen een week na laatstbedoelde tijdstip is afgehaald, is wellnessworldhelmond gerechtigd om stallingskosten in rekening te brengen overeenkomstig het in haar bedrijf geldende tarief.
14f. Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van wellnessworldhelmond, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 15: Afwijkende voorwaarden
15a. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze "Algemene Voorwaarden", kunnen deze niet worden erkend, tenzij deze door wellnessworldhelmond schriftelijk zijn geaccepteerd.
15b. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Artikel 16: Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van wellnessworldhelmond binden de laatste niet, voorzover deze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht.

Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt wellnessworldhelmond om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een in overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door wellnessworldhelmond aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door wellnessworldhelmond met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

Artikel 18: Overmacht
18a. Indien wellnessworldhelmond door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft wellnessworldhelmond, onverminderd de haar verder toekomende rechten, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
18b. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, vorst, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van toeleveranciers wellnessworldhelmond of ander wijzen van niet voldoen door deze aan hun verplichtingen en elke ander omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan wellnessworldhelmond kan worden tegengeworpen.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen
19a. Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19b. De rechtbank te Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen van de leverancier en overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever.

Helmond, 1 oktober 2008

SPABADEN SAUNA'S BUBBELBADEN ZWEMBADEN VERANDA'S BUITENKEUKENS STOOMCABINES BADKAMERS

Wellness World Helmond, dé leverancier voor al uw wellness-plezier. © 2012 WG Vormgevers